Pravni okvir za vaš biznis
Uslovi izgradnje
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

1.  Zahtev za izdavanje Akta o urbanističkim uslovima za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju objekta (Opštinski uslužni centar, šalter 6 i 7)

Uz zahtev se prilažu potrebni prilozi za pokretanje predmeta:
•    Kopija plana parcele/ Katastar, napomena: original ne stariji od 6 meseci
•    Situacioni prikaz (crtež parcele i objekta) planirane gradnje sa kratkim opisom objekta-radova (za rekonstrukciju), podnosilac sačinjava lično
•    Izvod iz zemljišne knjige, napomena: original ne stariji od 6 meseci
•    Overena izjava o saglasnosti suvlasnika (overeni potpisi u sudu ili opštini), napomena: ako parcela ili objekat imaju više vlasnika ili suvlasnika
          
U zavisnosti od vrste planiranog objekta, potrebni su drugi uslovi  za koje treba pitati referenta.

Prilikom projektovanja i izgradnje objekta moraju se poštovati uslovi predviđeni važećim Zakonom o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04).Delatnosti koja će se odvijati u objektu, ne smeju da ugrožavaju životnu sredinu raznim štetnim uticajima-bukom, gasovima, otpadnim materijama i drugim štetnim dejstvima.   

Potrebno je zatražiti mišljenje nadležnog opštinskog organa (Služba za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine)o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04).                                                                                                                                       

Kod podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju potrebno je priložiti Odluku nadležnog organa da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili Odluku o određivanju obima i sadržaja Studije ukoliko nadležni opštinski organ odluči da je potrebna  njena izrada.


Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 024/626-799

 


2.  Zahtev za izdavanje Odobrenja za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju objekta i Potvrde da je Idejni projekat urađen u skladu sa Aktom o urbanističkim uslovima odnosno Izvodom plana (Opštinski uslužni centar, šalter 6 i 7)


Uz zahtev se prilažu potrebni prilozi za pokretanje predmeta:
•    Akt o urbanističkim uslovima (Služba za građevinarstvo)
•    Idejni projekat (Ovlašćeni projektni biro)
•    Izvod iz zemljišne knjige (može se priložiti fotokopija)
•    Drugi dokazi određeni Aktom o urbanističkim uslovima

U zavisnosti od vrste planiranog objekta, potrebni su drugi uslovi za koje treba pitati referenta.
(Za objekte koji su pod zaštitom, odnosno u zaštićenom prostoru, potrebna je overa projekta od strane Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture)


Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 024/626-743.3. Prijava početka izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekta (Opštinski uslužni centar, šalter 6 i 7

Uz zahtev se prilažu potrebni prilozi za pokretanje predmeta:
•    Glavni projekat (Ovlašćeni projektni biro), napomena: 4 primerka sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli
•    Pismenu izjavu o početku gradnje, odnosno izvođenja radova i rok završetka izgradnje (Podnosilac sačinjava lično)
•    Ugovor o građenju (Ovlašćeni izvođač) – original
•    Odobrenje za izgradnju (Služba za građevinsrstvo) – original
•    Ugovor o regulisanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta (Direkcija za izgradnju opštine Subpotica) – original

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 024/626-743.
 

4. Prijava kontrole temelja (Opštinski uslužni centar, šalter 6 i 7)

Uz zahtev se prilažu potrebni prilozi za pokretanje predmeta:
•    Situacioni plan overen od strane republičkog geodetskog zavoda + jedna fotokopija
•    Dokaz o uplati administrativne takse
•    Fotokopija građevinske dozvole
•    Fotokopija lista glavnog građevinskog projekta sa pečatom potvrde o prijavi početka radova + prva strana sa podacima investitora

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 024/626-736.


5. Zahtev za tehnički pregled objekta i izdavanje dozvole za upotrebu (Opštinski uslužni centar, šalter 6 i 7)

Uz zahtev se prilažu potrebni prilozi za pokretanje predmeta:
•    Rešenje o odobrenju za građenje
•    Glavni projekat overen odobrenjem za izgradnju i prijavom početka izvođenja radova
•    Projekat izvedenog objekta, odnosno glavni projekat sa pismenom konstatacijom investitora, izvođača i nadzornog organa da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju
•    Izveštaj o tehničkoj i protivpožarnoj ispravnosti dimnjačkog kanala, izdat od strane JKP '' Dimničar'' iz Subotice (ne stariji od godinu dana)
•    Elektroenergetska saglasnost
•    Izveštaj o ispitivanju električne instalacije sa zadovoljavajućim rezultatima ispitivanja izdate od strane ovlašćene institucije (ne stariji od godinu dana)
•    Rešenja o imenovanju nadzornih organa i odgovornih lica za izgradnju– u prilogu fotokopija licenci
•    Potvrda o kontroli usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom
•    Kopija plana iz katastra sa ucrtanim objektom (ne stariji od godinu dana)
•    Izvod iz zemljišne knjige – original, ne stariji od 6 meseci

Ostala potrebna dokumentacija u zavisnosti od karaktera objekta prikazuje se komisiji za  tehnički pregled na licu mesta na dan tehničkog pregleda.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 024/626-736


Odluka o merilima za ugovaranje visine zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta


Odluka o merilima za ugovaranje visine zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ( '' Službeni list opštine Subotica '', broj 45a/2003,11/2004, 57/2004, 31/2005, 12/2006 i 32/2006 )


Predsednik Opštine može na zahtev investitora objekta doneti odluku o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta obračunate na osnovu gore navedene odluke ukoliko:

•    investitor gradi objekat u kome zapošljava značajan broj radnika u odnosu na površinu objekta koji gradi, odnosno na njegovu investicionu vrednost
•    investitor ulaže značajna sredstva u komunalnu infrastrukturu koja je od opšteg značaja
•    se investitor obaveže da naknadu obračunatu na osnovu ove odluke isplati u celosti u roku od 30 dana od dana prijema obračuna
•    se radi o izgradnji objekta koji će tokom eksploatacije odnosno svojim uređenjem pripadajuće parcele doprinositi očuvanju životne sredine

Umanjenje utvrđeno primenom gore navedenog kriterijuma može da iznosi najviše 25 % ukupnog iznosa naknade obračunate  primenom svih odgovarajućih odredbi Odluke.

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta obračunate  na osnovu Odluke o merilima za ugovaranje visine zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta isplaćuje se:

1.    u jednokratnom iznosu u roku od 30 dana od zaključenja ugovora uz umanjenje od 10 %
2.    do 6 jednakih mesečnih rata za iznose od 60.000,00 dinara do 600.000,00 dinara
3.    do 12 jednakih mesečnih rata  za iznose veće od 600.000,00 dinara