Pravni okvir za vaš biznis
Registracija poljoprivrednih gazdinstava
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

OPŠTA PRAVILA REGISTRACIJE


Po prvi put se na teritoriji Republike Srbije sprovodi registracija poljoprivrednih gazdinstava a na osnovu uredbe objavljene u “Službenom glasniku Republike Srbije” br. 45/04 i 139/04. Ministarstvo poljoprivrede pokreće proces registracije sa ciljem da tačno prepozna korisnike agrarnog budžeta kako bi racionalnije sprovelo mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i uspostavilo direktan kontakt sa proizvođačima bez posrednika.

Upis poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljan, besplatan i nije vezan za rok ali treba napomenuti da samo registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu koristiti sredstva namenjena za premije, subvencije i kreditiranje koja se isplaćuju iz budžeta Republike Srbije kao i usluge državnih savetodavnih službi čija reforma tek predstoji.

Poljoprivrednim gazdinstvom smatra se gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije na kome se obavlja poljoprivredna proizvodnja. Poljoprivredno gazdinstvo može biti upisano u registar i kada raspolaže i sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta ali kada se na tom zemljištu obavlja stočarska, živinarska, voćarska ili vinogradarska proizvodnja odnosno uzgoj ribe, pečuraka, puževa, pčela i dr. u skladu sa uredbom.

Poljoprivrednim zemljištem se smatraju: njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, pašnjaci, livade, ribnjaci, trstenici, močvare kao i drugo zemljište, koje po svojim prirodnim i ekonomskim uslovima može da se koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

U Registar poljoprivrednih gazdinstava upisuju se:
1 fizička lica - poljoprivrednici, zajedno sa članovima svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2 preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne proizvodnje;
3 zemljoradničke zadruge;
4 preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne proizvodnje
5  naučnoistraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede

U Registar se upisuju nosioci poljoprivrednog gazdinstva, odnosno fizičko lice koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivredno zemljište koristi po osnovu zakupa ili po osnovu izjave o korišćenju zemljišta bez naknade. Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva može biti i drugi član porodičnog gazdinstva koga pisanom izjavom odredi vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta pod uslovom da je taj član to i prihvatio, takođe pisanom izjavom a po obrascu koji je sastavni deo ovog informatora.

Nosilac odnosno član poljoprivrednog gazdinstva može biti upisan u Registar samo kao nosilac odnosno član jednog poljoprivrednog gazdinstva. Nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne može biti osoba koja ostvaruje naknadu kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

Članovima poljoprivrednog gazdinstva smatraju se punoletni članovi istog domaćinstva koji žive i rade na poljoprivrednom gazdinstvu.

Sedište poljoprivrednog gazdinstva je u mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva bez obzira na mesto gde se nalazi poljoprivredno zemljište koje obrađuje ili koristi to poljoprivredno gazdinstvo.

Registar se vodi u Upravi za javna plaćanja koja je sastavni deo Ministarstva finansije Republike Srbije .

Popunjene obrasce i potrebna dokumenta uredno spakovana u koverat koji se nalazi u informatoru možete  predati na šalteru:
Uprave za javna plaćanja, filijala u Subotici
Korzo br. 5

Nakon sprovedenog upisa u Registar Uprava za javna plaćanja izdaje potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva i legitimaciju koju u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva dostavlja poštom na adresu nosioca poljoprivrednog gazdinstva.

Dokumenta koja predaju fizička lica – poljoprivrednici, uz popunjene obrasce, su sledeća:
1 fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;
2 fotokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u obrazac br. 2;
3 fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve ove fotokopije moraju biti overene u sudu ili u opštini);
4 fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci po sopstvenom izboru.

 
Dokumenta koja predaju pravna lica uz popunjene obrasce su sledeća:

1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika;
2. fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve ove fotokopije moraju biti overene u sudu ili u opštini);
3. informacija o broju jednog žiro računa.

Otvaranje namenskog tekućeg računa u poslovnoj banci je vrlo jednostavna i besplatna procedura. Potrebno je samo da na šalteru banke po sopstvenom izboru zahtevate da vam se za potrebe registracije poljoprivrednog gazdinstva otvori tekući račun. Kada vam banka izda karticu na kojoj se nalazi broj vašeg tekućeg računa potrebno je da karticu sa obe strane fotokopirate i priložite uz ostalu dokumentaciju koja je gore navedena. Otvaranje namenskog tekućeg računa je neophodno kako bi u buduće Ministarstvo poljoprivrede moglo direktno da uplaćuje svim svojim korisnicima premije, subvencije, regrese ili kredite koji se odobravaju. Pravna lica bez obzira na postojanje većeg broja računa kod poslovnih banaka upisuju samo jedan račun po sopstvenom izboru.

Upisom u Registar poljoprivrednom gazdinstvu se dodeljuje broj (BPG) a nadležna organizaciona jedinica Uprave za javna plaćanja formira dosije za svako poljoprivredno gazdinastvo i trajno ga čuva.

Sva poljoprivredna gazdinstva po izvršenom upisu dobijaju potvrdu a samo nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pored potvrde dobija i legitimaciju kojom dokazuju svoj identitet prema trećim licima. Legitimacija važi samo uz ličnu kartu i koristi se prilikom podnošenja zahteva za kredit ili druge namene propisane uredbom. Legitimacija prestaje da važi brisanjem nosioca poljoprivrednog gazdinstva iz Registra. U slučaju oštećenja ili gubitka legitimacije Uprava za javna plaćanja će izdati novu legitimaciju prema propisanoj proceduri.

U Registar se pored podataka koje dostavlja samo poljoprivredno gazdinstvo na priloženim obrascima vodi i evidencija o korišćenim i vraćenim kreditima, premijama, subvencijama, regresima i drugim vidovima podsticaja isplaćenih poljoprivrednom gazdinstvu.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva, odnosno poljoprivredno gazdinstvo koje podnese zahtev za upis u Registar po osnovu svojine nad poljoprivrednim zemljištem koje se u trenutku upisa nalazi kod drugog lica po osnovu ugovora o zakupu, odnosno po osnovu ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade, ne može biti upisan u Registar sa tim delom imovine, za vreme trajanja ugovora o zakupu, odnosno ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade. Tek po isteku gore pomenutih ugovora ili raskidu ugovora koji je pravno validan može se izvršiti upis nad tim delom imovine.POPUNJAVANJE OBRAZACA POTREBNIH ZA UPIS U REGISTAR

Svi obrasci se popunjavaju velikim štampanim slovima koristeći se hemijskom olovkom, a možete ih preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva.

Obrazac 1-a popunjavaju samo fizička lica - poljoprivrednici odnosno u njega se unose podaci koji se odnose na nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Stavka 1 u obrascu 1-a ostavlja se prazna i nju popunjava Uprava za javna plaćanja dok sve ostale stavke popunjava nosilac poljoprivrednog gazdinstva. U stavku 2. ovog obrasca koja se odnosi na upis ili promenu podataka iz registra upisujete krstić u polje koje se odnosi na svrhu obrazaca koje predajete odnosno da li pomenute obrasce predajete radi upisa u registar odnosno za potrebe promene podataka u registru. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca dodeljuje i upisuje Uprava za javna plaćanja.

Obrazac 1-b popunjavaju samo pravna lica, tako da ga fizička lica - poljoprivrednici ne popunjavaju i ne predaju prilikom upisa u Registar. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca dodeljuje i upisuje Uprava za javna plaćanja.

Obrazac 2 popunjava nosilac poljoprivrednog gazdinstva i u njega upisuje podatke za punoletne članove poljoprivrednog gazdinstva koji žive i rade na tom poljoprivrednom gazdinstvu. Ukoliko na priloženom obrascu ne mogu da stanu podaci za sve članove, potrebno je kopirati prazan obrazac i obeležiti ga dodatno oznakom 2/1, 2/2 itd. i popunjenog ga predati. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca dodeljuje i upisuje Uprava za javna plaćanja.

Obrazac 3 popunjavaju fizička lica - poljoprivrednici i pravna lica. Ovaj obrazac se odnosi na katastarske parcele koje koristi poljoprivredno gazdinstvo,kao i na poljoprivredne kulture, koje se gaje na tim parcelama bez obzira na osnov po kojem se koristi poljoprivredno zemljište odnosno bez obzira da li je nosilac poljoprivrednog gazdinstva vlasnik upisanih parcela ili je zakupac ili iz koristi na osnovu ugovora o korišćenju bez naknade. Ovaj obrazac se popunjava i pored toga što nosilac poljoprivrednog gazdinstva nije u mogućnosti da u prilogu preda fotokopije ovih dokumenata odnosno bez obzira na činjenicu da će ih predati u roku od šest meseci od dana upisa u Registar s tim da upisani podaci moraju da odgovaraju stvarnom stanju. U ovom obrascu se prema uputstvu koje se nalazi na njemu upisuje trenutna površina pod poljoprivrednim kulturama kao i planirana setva ili sadnja površina u toku tekuće godine. Šifra i naziv poljoprivredne kulture upisuje se u skladu sa šifarnikom poljoprivrednih kultura koji je sastavni deo ovog informatora. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca dodeljuje i upisuje Uprava za javna plaćanja.

Obrazac 3 - dopunski list koristi se samo u slučaju da na obrazac 3 ne mogu da stanu sve katastarske parcele koje koristi poljoprivredno gazdinstvo. Ako i dopunski list nije dovoljan za upis svih parcela koje koristi poljoprivredno gazdinstvo potrebno je fotokopirati prazan dopunski obrazac 3 i obeležiti ga sa 3/1 , 3/2 itd. i tako popunjenog ga predati. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca dodeljuje i upisuje Uprava za javna plaćanja.

Obrazac 4 popunjavaju fizička lica - poljoprivrednici i pravna lica. Ovaj obrazac se odnosi na brojno stanje domaćih životinja koje se nalaze u posedu poljoprivrednog gazdinstva. U kolonu 1. se upisuje brojno stanje one vrste domaćih životinja kojom raspolaže poljoprivredno gazdinstvo u momentu upisa u Registar. Ukoliko poljoprivredno gazdinstvo ne raspolaže sa domaćim životinjama predaje se prazan obrazac. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca dodeljuje i upisuje Uprava za javna plaćanja.

Obrazac 5 popunjavaju fizička lica - poljoprivrednici i pravna lica. Krstićem se obeležavaju ona dokumenta koje se predaju u trenutku upisa u Registar. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca dodeljuje i upisuje Uprava za javna plaćanja. Ovaj obrazac potpisuje nosilac poljoprivrednog gazdinstva svojeručnim potpisom.

Izjava o odabiru nosioca poljoprivrednog gazdinstva popunjava se i predaje samo u slučaju kada vlasnik poljoprivrednog zemljišta odnosno zakupac želi da za nosioca tog poljoprivrednog gazdinstva odabere nekog od članova poljoprivrednog gazdinstva. Osoba koja prihvata da bude nosilac poljoprivrednog gazdinstva svojim potpisom na istom obrascu potvrđuje svoj pristanak.

Izjava članova poljoprivrednog gazdinstvaPRIJAVA PROMENA PODATAKA


Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar obavezna su da svake godine u periodu od 1. januara do 31. marta dostavljaju Upravi za javna plaćanja sledeće podatke na obrascima:

Obrazac 1-a sa podacima koji se odnose na nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Stavka 1 u obrascu 1-a ostavlja se prazna i nju popunjava Uprava za javna plaćanja dok sve ostale stavke popunjava nosilac poljoprivrednog gazdinstva. U stavku 2. ovog obrasca koja se odnosi na upis ili promenu podataka iz registra upisuje krstić u polje koje se odnosi na promenu podataka u Registru. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca upisuje sam nosilac poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa potvrdom o upisu u Registar.

Obrazac 1-b popunjavaju i predaju samo pravna lica tako da ga fizička lica - poljoprivrednici ne popunjavaju i ne predaju prilikom upisa promena podataka u Registar. Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) koji se nalazi na vrhu obrasca upisuje ovlašćeno lice u pravnom licu a u skladu sa potvrdom o upisu u Registar.

Obrazac 2. se popunjava i predaje samo ukoliko je u međuvremenu od poslednjeg upisa došlo do promene u sastavu članova poljoprivrednog gazdinstva. Ukoliko je došlo do promene, moraju se upisati svi članovi tog poljoprivrednog gazdinstva s tim što se fotokopije ličnih karata predaju samo za nove članove poljoprivrednog gazdinstva.

b se popunjava i predaje u skladu sa trenutnim i planiranih stanjem na upisanim parcelama. Fotokopije izvoda iz katastara nepokretnosti kao i fotokopije ugovora o zakupu ili fotokopija ugovora o korišćenju zemljišta bez naknade predaju se samo ukoliko se radi o novim parcelama koje ranije nisu bile upisane u Registar.

Obrazac 4. se popunjava i predaje u skladu sa trenutnim brojnim stanjem domaćih životinja na poljoprivrednom gazdinstvu.

Obrazac 5. se popunjava i predaje u skladu sa promenama koje su nastale u međuvremenu od prethodnog upisa u Registar.

Poljoprivredna gazdinstva su dužna da u roku od 30 dana od dana nastanka promene prijave:
1 promenu nosioca poljoprivrednog gazdinstva, odnosno promenu ovlašćenog lica u pravnom licu,
2 promenu sedišta, odnosno prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva,
3 promenu broja namenskog tekućeg računa, odnosno poslovne banke kod koje se vodi račun,
4 promenu delatnosti u registru delatnosti, odnosno sudskom registru za pravna lica.

 

 

Brisanje poljoprivrednog gazdinstva iz Registra vrši se u sledećim slučajevima:
1 na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva,
2 kada se smanji obim poljoprivrednog zemljišta usled otuđenja, prestanka ugovora o zakupu, odnosno prestanka ugovora o davanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje bez naknade,
3 kada prestane da postoji stočni, odnosno živinarski ili drugi fond ili se smanji u toj meri da se više ne može obavljati poljoprivredna proizvodnja,
4 prestankom bavljenja poljoprivrednom prizvodnjom,
5 da poljoprivredno gazdinstvo ne podnese propisanu dokumentaciju u roku od šest meseci od dana upisa u Registar,
6 kada je nosilac poljoprivrednog gazdinstva u zahtevu za upis ili promenu podataka dao neistinite podatke koji se odnose na osnov korišćenja i površinu poljoprivrednog zemljišta,
7 drugim slučajevima propisanim uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava,
8 nosilac poljoprivrednog gazdinstva briše se iz Registra na vreme od tri godine ako ne ispunjava obaveze po osnovu odobrenih kredita, a po programu Ministarstva poljoprivrede.


Proveru podataka upisanih u Registar po službenoj dužnosti obavlja poljoprivredna inspekcija.
Sve potrebne dodatne informacije koje se odnose na registraciju poljoprivrednog gazdinstva možete dobiti  na šalterima Uprave za javna plaćanja ili pozivom na brojeve telefona INFO CENTRA : 011/3631-878, 011/3616-285, 011/3616-580

Sve sugestije, primedbe ili žalbe na proces registracije koji se sprovodi na teritoriji opštine možete isključivo u pisanoj formi dostaviti na sledeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Nemanjina br. 22, 11000 Beograd.


OBNOVA REGISTRACIJE

Sledeći korak koji je pred registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima je obnova registracije, koju je potrebno učiniti da bi se moglo konkurisati i ostvariti pravo na mere, programe i subvencije iz agrarnog budžeta.


Podaci su preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

http://www.mpzzs.gov.rs/