Pravni okvir za vaš biznis
Informator o dobijanju građevinske dozvole
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Zainteresovani dolaze do Gradske kuće, Trg Slobode broj 1 u Uslužni centar, šalter broj 14 i 15.

1-Traži se Informacija o lokaciji -mogućnostima izgradnje, dogradnje, nadgradnje, sanacije i rekonstrukcije na datoj lokaciji- u zavisnosti šta želimo da radimo. Za informacije potrebno je predati na šalteru:                                    
 
•    Posedovni list, izvod iz zemljišne knjige
•    Kopiju plana
•    Popunjen zahtev

2- Na osnovu dobijenih informacija podnosi se zahtev za izdavanje Lokacijske dozvole.
Treba priložiti:
•    Informaciju o lokaciji
•    Posedovni list , izvod iz zemljišne knjige
•    Kopiju plana
•    Izvod iz katastra podzemnih instalacija,
•    Skicu spoljnih dimenzija objekta

3- Kada se dobija Lokacijska dozvola podnosi se zahtev za izdavanje Građevinske dozvole za koji je potrebno priložiti sledeće:
•    Lokacijsku dozvolu
•    Posedovni list, Izvod iz zemljišne knjige
•    Set glavnih projekata  (3 primerka -AG, elektro ,mašinski projekti, projekti hidrantske mreže, spoljnih saobraćajnica kao i projekat spoljnog uređenja) sa tehničkom kontrolom
•    Ugovor o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta (JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice)

Nakon dobijanja Građevinske dozvole a 8 dana pre početka izgradnje objekta podnosi se zahtev za Prijavu početka radova.

Nakon završetka izgradnje objekta podnosi se Zahtev za tehnički prijem objekta - upotrebna dozvola
LEGALIZACIJA- Prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS broj 72/2009) , član 185  do 11.03.2010. godine može se podneti zahtev za legalizaciju bespravno izgrađenog objekta, odnosno njegovog dela.
U prilogu ovog informatora nalaze se svi zahtevi za podnošenje akata za dobivanje dozvola, u svemu prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS broj 72/2009), sa taksama i vremenom pribavljanja predmetnih akata. 

Za sve dodatne informacije obratite se u Uslužnom centru na šalter 14 i 15 ili u Kancelariju LER.