Age Mamužića 11., 24000 Subotica
Tel./Fax: 024/557 015, 555 775,
office@vfhalo.eu,
www.vfhalo.eu

Mr Verona Molnar, program coordinator
069 253 93 43,
office@vfhalo.eu

Atila Babi, šef službe

Doprinos sinhronizaciji razvojnih inicijativa i osmišljavanje, izrada, i realizacija strateški važnih , održivih razvojnih projekata na regionalnom i lokalnom nivou.

Doprinos stvaranju uslova za kvalitetan život, održivi i dinamični privredni razvoj, kako za pripadnike mađarske nacionalne zajednice, tako i za sve građane u Autonomnoj Pokrajini Vojvodina, saradnja sa građanima i njihovim organizacijama radi sinhronizacije razvojnih inicijativa, generisanje i realizacija strateški razvojnih projekata na lokalnom i regionalnom nivou, doprinos razvoju teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti privrednog i ruralnog razvoja, promovisanje neposrednog učešća građana u izradi gore navedenih programa.

1. Južno panonski lanac hrane – mreža, SPF Network , HU-SRB/0901/211/129, 2012-2013 .

2. Stvaranje klastera kooperacijom u agro-prehrambenom sekotru , CBC Agro-Food HUSRB/1002/211/101, 2012-2013

3. Zajednička straregija diverzifikacije farmi na mađarsko-srpskoj granici, Ruralnet, HUSRB/1203/213/085, 2013-2014

4. Konji u mađarsko – spskoj kulturnoj baštitn, Horse-trails, HUSRB/1203/212/136, 2013-2014

5. Realizacija obuke za izradu projekata za Evropsku uniju (od 2013. do 2015. je ralizovano obuka za 18 grupa)

6. Organizovanje Vojvođanskog galopa u 2013. god.

7. Organizovanje Vojvođanskog galopa u 2014. god.

8. Izdanje elektronskog mesećnog informatora za preduzetnike: http://preduzetnik.vfhalo.eu

9. Ralizacija Mikro regionalnog programa obuke za poljoprivrednike u 2013, 2014 i 2015. god.