Segedinski put 9-11, 24000 Subotica
dekanat@ef.uns.ac.rs

+381 24 628 000, +381 24 546 486,
www.ef.uns.ac.rs

 

Prof. dr Nenad Vunjak, dekan

Prof. dr Pere Tumbas, direktor Centra za nacionalne i medjunarodne projekte
ptumbas@ef.uns.ac.rs

+381 63 88 77 998

 

Visoko obrazovanje, naučno-istraživanje, organizovanje naučnih konferencija, konsalting

Vizija
Panonreg je dinamačna, fleksibilna i inovativna agencija, koja deluje kao spona svih aktera lokalnog i regionalnog razvoja na području svog delovanja, kako bi ono postalo region s visokim kvalitetom života.

Misija
Stvaranje uslova i podsticanje regionalnog razvoja kreiranjem klime i povezivanjem lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija , radi unapređenja uslova života i rada na području svog delovanja.

Cilj
Cilj Regionalne razvojne agencije je da olakšava lokalni i regionalni razvoj na području svog delovanja čime će doprinositi njegovom integrisanju, povezivanju sa politikama, programima i inicijativama na nacionalnom i međunarodnom nivou, te unapređenju njegovih infrastrukturnih i društveno ekonomskih potencijala i sadržaja.

 


Misija Ekonomskog fakulteta Subotica je da pripremi univerzitetski kvalifikovane ekonomiste, menadžere i poslovne informatičare za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom kumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, uz senzitivnost i razumevanje bližeg i šireg okruženja, daju signifikantan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Misija Ekonomskog fakulteta se može posmatrati kroz prizmu njegovih primarnih delatnosti. Pre svega to su područja istraživanja, obrazovanja i pružanja stručnih (konsultantskih) usluga. Fakultet svoju misiju pokušava da postigne realizacijom osnovnih i primenjenih istraživanja i putem obezbeđenja na istraživanjima zasnovanih osnovnih, diplomskih i doktorskih studijskih programa u ekonomiji, poslovnoj ekonomiji, menadžmentu i poslovnoj informatici.

U ostvarenju svoje misije, Fakultet se uvek opredeljivao za četiri primarne trajne vrednosti: savremeni koncept organizovanosti, visok kvalitet i standarde u realizaciji poslovnih procesa, intenzivnu međunarodnu saradnju i blisko, sadržajno povezivanje sa svim konstituentima nacionalnog okruženja.

Vizija Ekonomskog fakulteta je obezbediti najviše pozicije među istovrsnim institucijama u Srbiji, regionu Jugoistočne i Centralne Evrope i postati prepoznatljiv centar visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti ekonomije, poslovne ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike.

REALIZOVANI PROJEKTI U PROTEKLE 3 GODINE

1) International Farm Comparison Network IFCN ;
2) Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene;
3) Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona ;
4) Društvene transformacije u procesu evropskih integracija –multidisciplinarni pristup;
5) Primena informacionih tehnologija u lukama Srbije – od monitoringa mašina do umreženog sistema sa EU okruženjem;
6) Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema;
7) Razvoj novih informaciono –komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju;
8) Algebarske, logičke i kombinatorne metode sa primenom u teorijskom računarstvu;
9) Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja;
10) Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije ;
11) Novi proizvodi ceralija i pseudoceralija iz organske proizvodnje;
12) Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji;
13) Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih bezbednih proizvoda na svetskom tržištu ;
14) Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane;
15) Konkurentnost i znanje kao nosioci razvoja AP Vojvodine;
16) Ekonomska opravdanost korišćenja biljnih ostataka kao izvora energije;
17) Uloga doživotnog učenja u razvijanju inovativnosti kao izvora kompetentnosti i održivog razvoja ;
18) Razvoj finansijskog tržišta u funkciji održivog razvoja APV;
19) Evropska država blagostanja i siromaštva: Intra i interegionalna analiza;
20) Reindustralizacija i novi model razvoja agrarne industrije u Vojvodini ;
21) Smarter cluster policies for South East Europe.