Trg cara Jovana Nenada 15
ldasubotica@aldaintranet.org
tel/fax:024 554 587

Stanka Parać Damjanović
Direktor

Silvija Patarčić
lokalni koordinator

aktivno građanstvo
dobra upravljanje na lokalnom nivou
evropske integracije
neformalno obrazovanje
mladi
ljudska i manjinska prava

- Podrška procesu evropskih integracija i promovisanje evropskih vrednosti
- Promovisanje prekogranične i regionalne saradnje
- Aktivno građanstvo - učešće građana u odlučivanju
- Uspostavljanje efektivnih partnerstava između javnog, civilnog i privatnog sektora
- Negovanje jednakosti i razvijanje omladinske politike
- Podsticanje volonterizma mladih kroz Evropski volonterski servis (EVS)
- Promovisanje održivog ekonomskog razvoja
- Zaštita ljudskih i manjinskih prava
- Podsticanje interkulturalnog dijaloga

1.) Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština SNET.EU

IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija

Ciljevi projekta:
1)Doprinos izgradnji i jačanju administrativih kapaciteta i ljudskih resursa za efektivno umrežavanje i saradnju u evropskim projektima lokalnih samouprava u urbanim i ruralnim pograničnim područjima Srbije i Hrvatske 2)Izgradnja kapaciteta lokalnih institucija i lokalnih vlasti u cilju razumevanja sektorskih politika Evropske unije i upoznavanja sa instrumentima finansijske podrške EU; 3)Promocija evropskog koncepta aktivnog građanstva; 4)Uspostavljanje dva Resursna centra (u Osijeku i u Subotici) za bratimljenje gradova i opština, nalaženju i uspostavljanju partnerstava sa opštinama i gradovima Evropske unije; 5)Unapređenje saradnje i razmena iskustava između lokalnih vlasti Hrvatske i Srbije.

2) Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana

Evropska Komisija - Civil Society Facility, Operating grants to IPA SCO Associations, Support to regional thematic associations

Opšti cilj projekta je jačanje regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javne vlasti iz ciljanih zemalja radi stvaranja povoljnijeg okruženja za omladinski aktivizam i učešće, posebno onih sa ograničenim mogućnostima.

3) Jačanje OCD za izgradju međusektorskih partnerstava u realizaciji lokalnih razvojnih strategija: Mreža za razvoj Subotice

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Uspostavljanje mreže za razvoj inicirala je lokalna samouprava Subotice, a ovim projektom se nastavljaju aktivnosti na planu umrežavanja, u kontekstu implementacije strategije održivog razvoja.
Opšti cilj projekta je uspostavljanje međusektorske mreže za razvoj Subotica, kroz njeno funkcionalno osnaživanje kao partnera lokalnoj samoupravi u realizaciji strategije održivog razvoja 2013-2022 kao i pratnera u izgradnji održivog mehanizma institucionalne saradnje OCD i lokalne samouprave u funkciji unapređenog informisanja, konsultovanja i participacije u realizaciji javnih politika.

4) Vojvodina.EU – Bilans uspeha IPA 2007-2013

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Projekat ima za cilj da afirmiše ulogu lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva AP Vojvodine kao ključnih aktera implementacije IPA programa i doprinese jačanju njihovih kapaciteta za izgradnju međusektorskih partnerstava u pripremi za izazove IPA 2 programa 2014-2020.
Rezultat projekta će biti izrada objedinjene baze EU projekata implementiranih od strane lokalnih samouprava, kao zbornika dobre prakse i iskustava.

5) Radimo li dostojanstveno?

Opšti cilj projekta Radimo li dostojanstveno je bio podići nivo informisanosti i uključenosti građana u oblasti radnih prava – rada na crno. Akcija je realizovana u okviru projekta “Efikasnija uloga civilnog drštva u nadzoru i zaštiti radnih prava“ koji sprovodi Centar za demokratiju, uz podršku USAID-a, i Instituta za održive zajednice. Projektom se ukazalo na problem rada na crno i visokog procenta nezaposlenih, a naročito žena, u Subotici, Kanjiži i Bačkoj Topoli