..........................................................

Mreža za razvoj osnovana je na inicijativu Grada Subotice u cilju unapređenja saradnje i koordinacije institucija javnog, civilnog i privatnog sektora uključenih u pripremu i realizaciju projekata prema domaćim i stranim programima i fondovima podrške koji mogu da se iskoriste za razvoj Grada u svim oblastima života. Mreža za razvoj ima za cilj objedinjavanje lokalnih resursa, organizacijskih kapaciteta, znanja i ekspertize za efikasno praćenje i realizaciju ciljeva definisanih razvojnim dokumentima Grada. Članstvo u Mreži je dobrovoljno a čine je organizacije i institucije zainteresovane za uspostavljanje međusektorskih partnerstava na bazi sporazuma o saradnji, zajedničku pripremu i realizaciju razvojnih projekata u funkciji efektivnog doprinosa usvojenim strateškim razvojnim opredeljenjima Grada. Mreža kao neformalna asocijacija za razvoj sastaje se najmanje jedanput godišnje na inicijativu Koordinatora Mreže, deluje kontinuirano, a sastaje se u vidu sednica Konferencije ili Koordinacionog tela zaduženog za planiranje I praćenje aktivnosti Mreže, uspostavljene kao oblik/mehanizam kontinuiranog konsultovanja i participacije u procesu realizacije razvojnih strategija. Mreža za razvoj Subotice kao oblik međusektorskog partnerstva realizuje aktivnosti među kojima su ključne: formiranje i ažuriranje podataka o institucijama i organizacijama članovima Mreže, te njihovim zaposlenima sa relevantnim stručnim profilom i znanjem, planiranja zajedničkih aktivnosti, formiranja platforme, ili drugih sredstava međusobne kontinuirane komunikacije radi operacionalizacije zajednički planiranih, odnosno dogovorenih aktivnosti, održavanje redovnih sastanaka na temu saradnje na raspisima i projektima, kao i razmena iskustava, odnosno dobre/loše prakse. Članice mreže će se u skladu sa sopstvenim interesovanjima, organizacijskim kapacitetima i raspoloživim resursima angažovati u saradnji sa drugim članicama i-ili Mrežom u celini, na ispunjavanju ciljeva Mreže.Ciljevi:

- Izgradnja i funkcionalno osnaživanje Mreže za razvoj kao mehanizma međusektorske saradnje i partnerstva na nivou lokalne samouprave

- Unapređenje komunikacije, razmena informacija i iskustava u oblasti realizacije razvojnih projekata od interesa za lokalnu zajednicu

- Unapređivanje mehanizma međusektorskog informisanja, konsultovanja i participacije u usvajanju i realizaciji razvojnih politika na nivou lokalne samouprave

- Objedinjavanje organizacijskih-institucionalnih kapaciteta u lokalnoj zajednici za strateško planiranje, zajedničku pripremu i implementaciju razvojnih projekata

- Izgradnja platforme za razmenu dobre prakse i razvoj ljudskih resursa u oblasti planiranja, razvijanja i implementacije EU projekata u okviru IPA 2 (2014-2020) Programskog perioda

- Unapređenje koordinacije subjekata uključenih u realizaciju periodičnih akcionih planova strategije održivog razvoja i drugih razvojnih dokumenata,

- Kreiranje lokalne prakse izgradnje i razvijanja međusektorskog partnerstva (Subotica kao model dobre prakse) uz promociju i vidljivost Mreže u lokalnoj zajednici, na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu

- Afirmacija i umrežavanje lokalnih kapaciteta i resursa za sveukupni socijalno-ekonomski održivi razvoj zajednice.Dokumentacija:

- Sporazum o formiranju MrezeInicijalna lista osnivača Mreže za razvoj:

„Subotica je 2022. godine regionalni industrijski centar severa Vojvodine,sa brendiranim proizvodima i uslugama i dinamičnom privredom zasnovanomna znanju i inovativnosti, čiji su nosioci revitalizovana i osnažena mala i srednja preduzeća. Mesto atraktivno za preduzetništvo i investiranje u visokoefikasnu i produktivnu privredu, sa akcentom na dalji razvoj inženjerskotehnoloških područja, što obezbeđuje održivi ekonomski rast sa većim brojem ikvalitetnijim radnim mestima kako u gradu tako i u ruralnim sredinama.Subotica je istovremeno orijentisana na moderni i održivi koncept ruralnograzvoja koji podrazumeva poljoprivrednu proizvodnju sa razvijenimkapacitetima za preradu i distribuciju dok su turistička ponuda i uslužnadelatnost zasnovane na tradiciji, prirodnom i kulturno-istorijskom nasleđu“
Strategija lokalnog održivog razvoja grada Subotice 2013 – 2022.