Investirajte u Subotici
10+1 razloga za investiranje
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Warning: Creating default object from empty value in /home/sinvest/public_html/library/FUNCTIONS.php on line 188
19.03.2012 Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje       

Na osnovu clana 16. stav 1. alineja 5. Pravila Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice (precišceni tekst) broj I-02-25/2010 od 08.11.2010. godine, Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice dana 06. 03. 2012.godine raspisuje


K O N K U R S
ZA DODELU SREDNJOROCNIH KREDITA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE


1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele sredstva su ucešce u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje poljoprivredne aktivnosti i efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.
2. USLOVI, NAMENA I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA
Sredstva po ovom konkursu dodeljivace se fizickim licima - nosiocima odnosno clanovima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem i nekretninom na podrucju Grada Subotice, ZA FINANSIRANJE KUPOVINE NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE I PRIKLJUCNE) I OPREME U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI.
Kriterijumi za dodelu sredstava Fonda su :
- ucesnik konkursa nema neizmirenih obaveza prema Fondu za razvoj poljoprivrede Grada Subotice;
- visina sopstvenog ucešca u vrednosti investicije u poljoprivredna gazdinstva;
- ekonomska opravdanost zahteva;
- zapošljavanje veceg broja radnika;
- zaštita životne sredine.
3. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA:
Ucesnici konkursa za dodelu sredstava pored zahteva u propisanoj formi, koji dobijaju u kancelariji Službe za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu Gradske uprave Grada Subotice, (Gradska kuca, II. sprat, kancelarija br. 200.) podnose i sledeca dokumenta:
- originalni predracun sa specifikacijom mehanizacije i opreme iskazanom u dinarskom iznosu, kao i dokaz o zastupništvu i mogucnosti servisiranja iste (napomena: Fond nece prihvatiti izmene predracuna u toku trajanja konkursa);
- poslovni plan;
- list nepokretosti za nekretninu na koju se može staviti hipoteka u korist Fonda u vrednosti jedan i po puta vecoj od odobrene vrednosti kredita, ne stariji od 15 dana ( napomena: podnosilac zahteva ne mora biti i vlasnik nekretnine, koja ce se staviti pod hipoteku );
- potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2012.godinu;
- potvrda nadležnog organa o izmirenom glavnom dugu po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2011.godinu. Za one podnosioce koji su status osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika stekli u 2012. godini, potreban je dokaz o sticanju statusa osiguranika od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
- fotokopija licne karte (za podnosioca zahteva, za vlasnika i svakog suvlasnika nekretnine).
4. USLOVI KREDITIRANJA
- maksimalni iznos odobrenih sredstava je 1.000.000 (jedanmilion dinara);
- rok otplate kredita: 4 (cetiri) godine;
- kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou;
- primena valutne klauzule;
- period mirovanja otplate kredita (grejs period) je 12 (dvanaest) meseci uz obracun interkalarne kamate od 1,5%;
- anuiteti za povrat odobrenih sredstava obracunavaju se i placaju kvartalno.
Instrument obezbeđenja kredita je HIPOTEKA I REDA upisana u korist Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice.
Podnosilac zahteva kome je odobren kredit (Korisnik kredita) mora dostaviti procenu vrednosti nekretnine izdate od strane ovlašcenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
Trošak konstituisanja hipoteke snosi Korisnik kredita pre potpisivanja ugovora o kreditu.
Konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice otvoren je od 10. 03. 2012. godine do 26. 03. 2012. godine.
Konkurs se objavljuje u listu «Suboticke novine», „Magyar Szó”, „Hrvatska rijec”, u „Službenom listu Grada Subotice» i na veb–sajtu Grada.
Odobrena sredstva Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice koriste se iskljucivo po osnovu predracuna i upucuje se na racun dobavljaca.
Zahtev za dodelu sredstava sa svim prilozima dostaviti na adresu: Fond za razvoj poljoprivrede Grada Subotice, 24000 Subotica,Trg slobode br. 1, sa naznakom «ZA KONKURS» ili licno predajom u Gradskom uslužnom centru u prizemlju Gradske kuce u Subotici, Trg slobode 1., radnim danom od 7,30 do 17,00 casova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi nece biti razmatrani.
Sve dodatne informacije dostupne su u kancelariji br. 200 na II spartu Gradske kuce (Ivan Budincevic) licno, ili telefonom: 626 – 871 od 7,00 do 15,00 casova.