Investirajte u Subotici
10+1 razloga za investiranje
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Warning: Creating default object from empty value in /home/sinvest/public_html/library/FUNCTIONS.php on line 188
14.09.2015 K O N K U R S ZA DODELU SREDNJOROČNIH KREDITA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE       

 Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Fond za razvoj poljoprivrede
Grada Subotice
Upravni odbor
Broj: VI-42-56/2015
Dana: 07.09. 2015. godine
SUBOTICA
Trg slobode br. 1

Na osnovu člana 11. stav 1. alineja 2. Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice („Službeni list opštine Subotica, broj 27/04, 5/05, 26/09 i «Službeni list Grada Subotice», broj 26/09 i 27/09-ispr. i 32/11) i 16. stav 1. alineja 5. Pravila Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice (prečišćeni tekst) broj I-02-25/2010 od 08.11.2010. godine,
Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice dana 09.09.2015. godine raspisuje

K O N K U R S
ZA DODELU SREDNJOROČNIH KREDITA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele sredstva su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje poljoprivredne aktivnosti i efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.

2. NAMENA, USLOVI I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA
Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se za:

- finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta i sadnog materijala.

Pravo korišćenja sredstava Fonda ima fizičko lice koje ispunjava sledeće uslove:
- da je nosilac, odnosno član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;
- da nema neizmirenih dospelih i nedospelih obaveza prema Fondu za razvoj poljoprivrede Grada Subotice i
- da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje poslednjih pet godina i nekretninom na području Grada Subotice.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda čine:
1. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i da je izmirio dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
2. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i
3. da učesnik konkursa nema status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prioritet u raspodeli sredstava Fonda imaju lica koja se prvi put javljaju na konkurs Fonda.
U slučaju većeg odaziva podnosilaca zahteva Upravni odbor Fonda zadržava pravo da svakom podnosiocu zahteva procentualno umanji iznos dodeljenih sredstava, tako da ukupno dodeljena sredstva budu u skladu sa važećim finansijskim planom Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice za 2015. godinu.


3. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA:

Učesnici konkursa za dodelu sredstava pored zahteva u propisanoj formi, koji dobijaju u kancelariji Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Subotice (Gradska kuća, II. sprat, kancelarija br. 200/3) podnose i sledeća dokumenta:

- predugovor o kupovini poljoprivrednog zemljišta;
- originalni predračun za predmet kreditiranja u dinarskom iznosu (napomena: Fond neće prihvatiti izmene predračuna u toku trajanja konkursa)
- poslovni plan;
- list nepokretosti za nekretninu na koju se može staviti hipoteka u korist Fonda u vrednosti jedan i po puta većoj od odobrene vrednosti kredita, ne stariji od 15 dana
( napomena: podnosilac zahteva ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku );
- potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
- uverenje nadležnog organa o izmirenom dugu po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, odnosno dokaz o stečenom statusu osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
- za one podnosioce koji su status osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika stekli u 2015. godini, potreban je dokaz o sticanju statusa osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
- fotokopija lične karte (za podnosioca zahteva, za vlasnika i svakog suvlasnika nekretnine).

4. USLOVI KREDITIRANJA
- maksimalni iznos odobrenih sredstava je 1.500.000,00 dinara (jedanmilion- petstotinahiljada);
- rok otplate kredita: 4 (četiri) godine;
- kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou;
- primena devizne klauzule;
- period mirovanja otplate kredita (grejs period) je 12 (dvanaest) meseci uz obračun interkalarne kamate od 2%;
- anuiteti za povrat odobrenih sredstava obračunavaju se i plaćaju kvartalno.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:
- HIPOTEKA I REDA upisana u korist Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice - podnosilac zahteva kome je odobren kredit (Korisnik kredita) mora dostaviti procenu vrednosti poljoprivrednog zemljišta izdatu od strane ovlašćenog procenitelja ili
- avalirana menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem i kopijom zahteva za registraciju menice, Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti avaliste BON-KS, OP obrazac, karton deponovanih potpisa i registracija iz APR-a avaliste, odnosno blanko solo menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem i izjavom o posedovanju zemljišta - za iznos odobrenog kredita do 500.000,00 (petstohiljada) dinara.

Trošak konstituisanja instrumenta obezbeđenja snosi Korisnik kredita pre potpisivanja ugovora o kreditu.


Konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice otvoren je od 14. septembra 2015 . godine 29.septembra 2015. godine.
Konkurs se objavljuje u listu «Subotičke novine», „Magyar Szó”, „Hrvatska riječ”, u „Službenom listu Grada Subotice» i na zvaničnom veb–sajtu Grada.
Odobrena sredstva Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice koriste se isključivo po osnovu predračuna, odnosno predugovora i uplaćuju se na račun prodavca.

Zahtev za dodelu sredstava sa svim prilozima dostaviti na adresu: Fond za razvoj poljoprivrede Grada Subotice, 24000 Subotica, Trg slobode br. 1, sa naznakom «ZA KONKURS» ili lično predajom u Gradskom uslužnom centru u prizemlju Gradske kuće u Subotici, Trg slobode 1, radnim danom od 7,30 do 14,30 časova.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.
Sve dodatne informacije dostupne su u kancelariji br. 200/3 na II spartu Gradske kuće (Ivan Budinčević) lično, ili telefonom: 626–739 od 7,30 do 14,30 časova.
Odluka Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice o dodeli srednjoročnih kredita je konačna.j

 


Predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice

Ivan Crnjaković